بالا
پایین

بسیاری از بیماران خصوصا بیمارانی که در نتیجه تصادفات قسمتی از استخوان صورت خود را از دست می دهند میتوانند بوسیله ی قرار دادن برخی از پروتز ها نواحی تخریب شده بازسازی شود.
در روش استریولیتوگراف ابتدا اسکلت بیمار توسط پرینتر سه بعدی تهیه می شود و سپس بر روی مدل 3 بعدی تهیه شده، پروتز نهایی بیمار ساخته میشود پروتز تهیه شده از آنجا که به این روش تهیه میگرد بسیار دقیق بوده و بیمار بعد از عمل نمای ظاهری بسیار مطلوب دارند در شکل های زیر به عنوان مثال بازسازی پیشانی یک بیمار توضیح داده شده است.

روش استریولیتوگراف

steriolitograph 2

 

steriolitograph 3

steriolitograph 5

steriolitograph 7