بالا
پایین

با افزایش سن استخوانهای بدن تحلیل میروند که استخوانهای ناحیه فک فوقانی و تحتانی از این قاعده مستثنی نیستند ، در افراد سالخورده خصوصا به علت تحلیل استخوان پس از اینکه دندانهای خود را از دست می دهند تحلیل استخوان صورت می پذیرد و بیماران با مشکل در جویدن و تکلم روبرو میشوند. این بیماران بواسطه ی پیوند استخوان قابلیت بازگشت به زندگی عادی خود را دارند . نواحی دهنده استخوان شامل استخوان لگن و یا استخوان چانه بیمار میباشد که پس از برداشات استخوان در نواحی که مورد نیاز می باشند قرار داده شد و بازسازی صورت می پذیرد .

peyvand-ostekhan