بالا
پایین

chal-gooneh

در اصطلاح پزشکی به عنوان Dimple   از آن یاد میشود . هم اکنون در بسیاری از جوامع نشانه های زیبایی شده است . در %15 افراد جامعه این فرورفتگی در هنگام خنده ایجاد می شود . لازم به ذکر است که جراحی ایجاد چال گونه از داخل دهان انجام میپذیرد و جهت آنکه به صورت مصنوعی به نظر نیاید و Fanctional باشد از اتصال عضله باکسیناتور به پوست صورت انجام میشود.

منظور از فانکشنال به حالتی گفته می شود که فقط و فقط فرورفتگی در هنگام لبخند زدن ایجاد شود.